Vertrouwenspersoon & Grensoverschrijdend gedrag


grensoverschrijdendgedrag-kan-echt-niet

Grensoverschrijdend gedrag

Het bestuur van de Watersportvereniging Ouderkerkerplas (WVOP) is verantwoordelijk voor een veilige sportvereniging.

Dit betekent: plezier voorop, geen agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanuit het programma Sport & Integriteit zijn er door ministeries, NOC*NSF en sportbonden gedragscodes opgesteld. Deze gelden voor alle leden van de WVOP en hun introducees. Er zijn specifieke gedragscodes opgesteld voor bestuurders/commissieleden, instructeurs/begeleiders/trainers/coaches en leden. 

De WVOP heeft een vertrouwenspersoon waar je grensoverschrijdend gedrag kan melden en bespreken.

 Ons doel: een veilig, eerlijk, integer, gezond en plezierig verenigingsklimaat!

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die

 • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.
 • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten.
 • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de activiteiten van en op de WVOP, waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van het lid is daarbij leidend. Dat wil zeggen: zodra een lid zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan wordt deze uiting serieus genomen.

 • Discriminatie: We willen een inclusieve sport. Iedereen mag meedoen en kan zichzelf zijn en is welkom. Check voor meer informatie over grensoverschrijdend gedrag en discriminatie deze link: Centrum Veilige Sport: Grensoverschrijdend gedrag/discriminatie
 • Integriteit: Als bestuur geven en leven we het goede voorbeeld en we stellen anderen in staat dit ook te doen. De Code Goed Sportbestuur geeft hiervoor richtlijnen.
 • Intimidatie en macht: machtsmisbruik en intimidatie komen voor wanneer er machtsongelijkheid is. Deze ongelijkheid is vaak aanwezig in de sport, maar hoeft geen probleem te zijn. Check voor meer informatie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik deze link: Centrum Veilige Sport: Grensoverschrijdend gedrag/machtsmisbruik
 • Pesten: Als vereniging staan we voor samen spelen en voor leren van elkaar. Pesten hoort daar niet bij.
 • Sexuele intimidatie en misbruik: Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding), dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. Dit in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Je hebt het recht om nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft.
 • Drugs en alcohol: Drugs en alcohol kan schadelijk zijn of onrust veroorzaken en bovendien leiden tot levensgevaarlijke situaties aan/in het water.

Gedragsregels

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag te verkleinen en fungeren als toetssteen voor het gedrag in concrete situaties. WVOP onderschrijft deze gedragsregels. 

 

Gedragscode voor alle leden

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen op de vereniging. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe. 

Het lid:

  • Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur of vertrouwenspersoon. 
  • Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen op de vereniging. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 
  • Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. 
  • Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. Als ze vol zijn, leeg ze in de container buiten het hek.
  • Blijft van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan. 
  • Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. 
  • Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
  • Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 
  • Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld. 
  • Vecht niet. Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging. 
  • Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van de vereniging. 
  • Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.

Gedragscode Leden

 

Gedragscode voor instructeurs/begeleiders/trainers/coaches

Ben jij je er als instructeur/begeleider/trainer/coach van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe. 

Gedragscode Instructeurs/begeleiders/trainers

 

Gedragscode voor bestuurders/commissieleden

Als bestuurder/commissielid zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe. 

  Gedragscode Bestuurders/Commissieleden

  nocnsf-1

  Meldplicht en meldpunt

  De ernst en mate van het grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en voor de vereniging kan het ingrijpende gevolgen hebben. 

  Het WVOP hecht veel waarde aan een veilige en respectvolle verenigingsomgeving voor al haar leden, sporters, coaches, vrijwilligers en andere betrokkenen.Er is er een vertrouwenspersoon aangesteld om een veilige ruimte te bieden waar iedereen terecht kan met zorgen, vragen of klachten met betrekking tot ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging.

  De vertrouwenspersoon is beschikbaar om te luisteren naar zorgen en vragen te beantwoorden in situaties van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, (machts)misbruik of andere ethische zorgen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en vertrouwelijk en kan helpen bij het vinden van de gewenste route. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet. De melder houdt zelf de regie, de vertrouwenspersoon weegt samen met de melder de opties af. 

  Iedereen die iets is overkomen, heeft gezien of ergens wetenschap van heeft, kan contact zoeken. Je hoeft dus niet per se het slachtoffer of beschuldigde te zijn. Echter, indien er een vermoeden is van seksuele intimidatie of andere stafbare feiten, dan is de WVOP verplicht dit te melden bij het Watersportverbond of het Centrum Veilige Sport, danwel de politie of justitie. 

  Ook anonieme meldingen zijn als vanzelfsprekend welkom, alleen zijn deze wel lastig(er) op te volgen. We zien deze dan ook vooral als een belangrijk signaal over hoe ons sportklimaat eruitziet en als een indicatie voor een betere inzet van preventie. 

  Je kunt een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij de vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging kun je geen officiële melding doen, maar wel een signaal afgeven. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert het signaal aan een bestuurslid. Zoals gezegd wordt er dan samen gekeken naar de vervolgstappen. De melder doet eventueel vervolgens zelf de daadwerkelijke melding bij het bestuur.

   

  Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon

  1. Opvang en begeleiding van leden die last hebben van ongewenste omgangsvormen
  2. Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en eventuele verwijzing naar professionele hulpverleners
  3. Informeren van leden over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;
  4. Advies geven aan het bestuur over het voorkomen van ongewenst gedrag
  5. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren
  6. De vertrouwenspersoon kan externe deskundigen raadplegen
  7. De vertrouwenspersoon mag het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die hij ziet
  8. De vertrouwenspersoon heeft geheimhouding, maar als een zaak voor de rechter komt, moet hij wel openheid van zaken geven.

   

  Onze vertrouwenspersoon is Lotte Gouverneur. Zij is te bereiken op het volgende emailadres: noosrepsnewuortrev.[antispam].@wvop.nl. Je kunt een mailtje sturen met een verzoek voor contact, dan word je zsm gebeld of gemaild. Vergeet niet je telefoonnummer te vermelden.